Právní poradna


Spolupracujeme s advokátní kanceláří KF Legal s.r.o., advokátní kanceláří se sídlem v Praze, která se specializuje na nemovitosti

PORADNA JE ZDARMA!

Dotazy - Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: Tento prostor slouží k online dotazům právní pomoci. Dodržujte prosím pravidla slušného chování a vyhněte se vulgárním výrazům. Příspěvky nedodržující pravidla slušného chování budou smazány.Eli (02.12.2017 11:42:46)
Dobrý den, vlastním RD, který chci prodat. Původní vlastník si vybudoval v r. 1942 přípojky plynu, elektřiny a vody. Po konfiskaci jeho majetku v r. 1945/včetně původních věcných břemen/ část pozemku připadl Lesům ČR. Problém je ten, že původní přípojky nyní/ díky tomu /vedou částečně na pozemku Lesů. Jak mám postupovat? Jedná se hlavně o přípojku vody, kterou vlastním a která vede částečně po pozemku Lesů. Musím vyřizovat dodatečně věcná břemena inž. sítí? Je to podmínka získání úvěru pro kupce? Děkuji za radu Eli
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (06.12.2017 15:59:44)
Vážená paní Eli, pro obecný přehled ohledně liniových staveb (dříve inženýrských sítí) je s odkazem na § 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nutno podotknout, že tyto liniové stavby (tedy vaše přípojky) nejsou součástí pozemku. Toto ustanovení tedy říká, že takovéto přípojky jsou samostatnými věcmi. Na režim každé z přípojek se však bude třeba nahlížet trochu jiným způsobem, neboť zásadní roli hraje otázka jejich vlastnictví. Co se týče vodovodní přípojky, režim upravuje především § 3 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, který říká, že vlastníkem vodovodní přípojky zřízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy před rokem 2002), je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak. Pokud jste tedy vlastníkem pozemku a potažmo i přípojek, bylo by jistě dobré do kupní smlouvy zahrnout informaci o tom, že zde jsou a převádí se spolu s nemovitostí. Vzhledem k tomu, že nevím podrobnosti Vašeho případu, mohu Vás v problematice věcných břemen pouze odkázat na to, abyste se podívala do katastru nemovitostí a zjistila, zda na sousedním pozemku Lesů ČR nějaká váznou. Pokud ano, bude potřeba zjistit jaký je jejich právní režim dle zákona, podle kterého vznikla (tedy zákona účinného v roce 1942). Režim elektrických a plynovodních přípojek je trochu odlišný. Tyto přípojky se řídí zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem, který v aktuálním znění dle § 45 a 66 říká, že vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení. Vlastníkem přípojek tedy nemusí být osoba, která je vlastníkem pozemku. Zde je potřeba taktéž z výpisu z katastru nemovitostí zjistit, zda existují nějaká věcná břemena k Vašemu nebo sousednímu pozemku. V tomto případě by se uplatnil § 98 odst. 4 energetického zákona, ze kterého vyplývá, že věcná břemena vzniklá za účinnosti předchozích předpisů ve prospěch energetických podniků zůstávají (bezúplatně) zachována. To, zda je zřízení věcného břemene podmínkou získání úvěru, musí posoudit banka kupce nemovitosti dle jejích úvěrových podmínek. Problematiku zápisu věcných břemen bych při prodeji nemovitosti každopádně konzultoval s příslušným katastrálním úřadem a v každém případě by bylo vhodné celou situaci ohledně prodeje probrat s právníkem, který by Vám pomohl ji vyřešit na základě hlubší znalosti Vašeho případu. Neváhejte na nás obrátit, právo nemovitostí je součástí naší právní agendy. S pozdravem Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
Dana Klapková (02.10.2017 15:02:12)
Dobrý den, mám stařickou tetu, která se bojí až zemře, že se nedostanu do jejího bytu v osobním vlastnictví.Nemá vl. děti jsem její neteř.Nevíme zda se byt zajistí až do doby vyřízení dědictví.Byt mi odkázala písemnou závětí, kterou mám u sebe.Ten druhý dotaz bude kam uložit závět.Děkuji za informaci.D.K.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (25.10.2017 17:05:11)
Vážená paní Klapková, vhodným řešením Vaší situace je uložit již sepsanou závěť u kteréhokoli notáře. Notářská komora České republiky vede tzv. Centrální evidenci závětí, díky které bude tam uložená závěť snadno dohledatelná jakýmkoli notářem, který je pověřen dědickým řízením po smrti zesnulého. Dědické řízení přirozeně nějakou dobu trvá a dokud není soudem dědictví dědici potvrzeno, správu pozůstalosti vykonává dědic (popř. správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti, pokud tento je v závěti jmenován). V přístupu do bytu by Vám tedy po smrti tety nemělo být bráněno. Další možností je také vypořádat majetek ještě za života Vaší tety – například darovací smlouvou. Pokud byste potřebovala v dané věci komplexnější právní servis, neváhejte obrátit na naši kancelář. S pozdravem, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Marie (02.10.2017 12:38:07)
Dobrý den ,chtěla bych se informovat jestli je možné koupit pozemek pod budovou , která patří jinému majiteli. Dškuji Marie
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (09.10.2017 08:54:04)
Vážená paní Marie, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je stavba (s výjimkou staveb dočasných) nově součástí pozemku. Jestliže je stavba i pozemek ve vlastnictví stejné osoby, není možné, abyste zakoupila pouze pozemek, zatímco stavba, která je součástí tohoto pozemku, by zůstala ve vlastnictví původního majitele. V případě, že aktuálně vlastní stavbu a pozemek rozdílné osoby, má vlastník stavby ze zákona předkupní právo k pozemku. V případě, že by tohoto práva nevyužil, mohla by pozemek koupit jiná osoba. V případě potřeby se neváhejte obrátit na naši kancelář. S pozdravem, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Ladislav Nový (01.10.2017 06:54:15)
Dobrý den,chtěl by jsem se jen zeptat,zda rekonstrukce domu je dostačující důvod k neprodloužení či obnovení nájemní smlouvy na dobu určitou?Přesné znění je:informujeme Vás o záměru naší společnosti týkající se planované rekonstrukce domu. Z tohoto jsme nuceni Vám nadale neprodluzovat nájemní smlouvu. Nájemní smlouva skončí uplynutím uvedené doby určité. Mohou takto postupovat a mohu se bránit soudně? A pokud musím byt po ukončení smlouvy na dobu určitou,musim byt předat hned ten den nebo mám na to 2-3 dny? Dekuji za rady a odpověď. L. Nový
Ladislav Nový (01.10.2017 07:04:32)
Ještě k výše zmíněnému příspěvku. Lze takoveto oznámení považovat vůbec za výpověď?? Děkuji L. Nový
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (09.10.2017 08:52:54)
Vážený pane Nový, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nájem na dobu určitou končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Pronajímatel není povinen smlouvu na dobu určitou prodloužit. S ohledem na uvedené z Vašeho dotazu usuzuji, že dopis měl zřejmě jen informační hodnotu. Co se týče předání pronajatého bytu, je dle občanského zákoníku nutné byt předat v den, kdy nájem končí. Vždy je nicméně třeba přihlížet i ke znění konkrétní nájemní smlouvy. S přáním pěkného dne, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M., advokát
K. Sajnerová (26.09.2017 17:04:32)
Dobrý den, ráda bych koupila nemovitost, kterou vlastní větší počet spoluvlastníků. Jeden ze spoluvlastníků je zbaven svéprávnosti, má soudem jmenovaného opatrovníka, a tento opatrovník musí dát nejdříve návrh na soud, aby mu úkon prodeje spoluvlastnického podílu soud schválil. Aby opatrovník mohl návrh na soud podat, musí soudu předložit návrh kupní smlouvy, odhad ceny nemovitosti a "úředně akceptovatelné souhlasy všech ostatních spoluvlastníků s prodejem jejich podílů". Ráda bych se zeptala, jak má takový souhlas spoluvlastníka vypadat, aby to soud přijal??? Co obsahuje a zda musí být úředně ověřen?? Děkuji mnohokrát. S pozdravem, Sajnerová.
© Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. (05.10.2017 17:04:45)
Vážená paní Sajnerová, bez hlubších znalostí Vašeho případu k Vašemu dotazu sděluji, že takový souhlas by měl obsahovat zejména přesné vymezení daného spoluvlastnického podílu, identifikaci osoby, která prohlášení činí, a měl by být v písemné formě. S ohledem na právní jistotu lze doporučit rovněž to, aby byly podpisy na prohlášení úředně ověřeny. V případě potřeby se, prosím, neváhejte obrátit na naši advokátní kancelář, která obdobné případy pravidelně vyřizuje. S přáním pěkného dne, Mgr. et Mgr. Josef Fiřt, LL.M.
Levné Bydlení | Levné knihy | Levné lyže | Sportovní potřeby a oblečení | Sconto nábytek | Interiérové dveře Olomouc | Kuchyně a kuchyňské linky | Luxusní Bydlení | CZ Real Estate | Garážová vrata | další odkazy...